Vision, Mission / Corporate Strategy

Home Vision, Mission / Corporate Strategy

The Vision, Mission/Corporate Strategy of the GSIS are annually being reviewed by the GSIS Board of Trustees during the conduct of its Strategic Planning.


BOT Strategic Planning Conference facilitated by People Ignite Organizational Development and Training, Inc.
on 27-28 July 2021

Vision

By 2022, GSIS will have a longer actuarial life with sustained member benefits and responsive service to its stakeholders.

Mission

GSIS commits to –

  1. Provide social security/insurance and financial benefits to all government employees and their dependents;
  2. Satisfy the non-life insurance needs of government;
  3. Maintain and strengthen the viability of the fund; and
  4. Build an enduring partnership with its stakeholders.

Core Values

Professionalism
Love of Country
Integrity
Service Excellence
Spirituality
Innovation
Teamwork
Mutual Respect

Quality Policy

In the Government Service Insurance System, we are committed to provide quality service to our members, pensioners and other constituents for all their social security benefits and non-life insurance needs.

The design of our QMS shall consider the context and strategic direction of our organization. Our systems and processes shall be regularly evaluated and improved for effectiveness, efficiency, and compliance with legal and other regulatory requirements.

We will invest in the competence of our people through continued professional development.

Quality Policy (Filipino Version)

Sa Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan, dedikado kami na magkaloob ng de-kalidad na serbisyo sa aming mga miyembro, pensiyonado, at iba pang pinaglilingkuran para sa lahat ng kanilang benepisyong panseguridad panlipunan at pangangailangang proteksiyon ng mga ari-arian ng pamahalaan.

Isasaalang-alang ng disenyo ng aming Sistema ng Pamamahala sa Kalidad ang konteksto at estratehikong direksiyon ng aming organisasyon.

Regular naming susuriin at pauunlarin ang aming mga sistema at proseso upang higit itong maging mabisa, mahusay, at umaayon sa mga legal at iba pang panregulasyong kahingian.

Mamumuhunan kami sa kakayahan ng aming mga tauhan sa pamamagitan ng patuloy na propesyonal na pag-unlad.