Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

GSIS Hymn

Kami ang kinatawan ng GSIS
Taos pusong naglilingkod
Sa mga kawaning bayan

Tunay na maaasahan
Tunay na naninindigan
Matapat na tumutugon
Sa lahat ng nangangailangan

Ang mga lingkod ng bayan ng GSIS
Nananalig sa tungkulin na gagampanan
Hangad nami’y madulutan
Ng magandang kinabukasan
Ang lahat ng mga kasapi ng GSIS

GSIS katibayan
Ng isang huwarang lingkod ng bayan
Mapagkakatiwalaan
Walang humpay sa panunungkulan
GSIS kasagutan
Sa matatag na kinabukasan
GSIS kaibigan
Ng lahat ng mamamayan